လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Friday, 26 July 2013

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊
၁။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ လစဥ္ တန္ဖုိးနည္းမုိဘုိင္းဖုန္း(၃၅၀၀၀၀)စီကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စတင္၍ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အတြက္ ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ CDMA 800 MHZ (MEC Tel) မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ GSM မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိရာ လက္ရွိတပ္ဆင္ေပးထားေသာ လုိင္းအင္အားႏွင့္ အမွန္တကယ္ သံုးစြဲေနေသာအေျခအေန မ်ားအရ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တပ္ဆင္ၿပီး GSM ေရဒီယုိ လက္က်န္လုိင္းအင္အား နည္းပါးေနပါ၍အဆုိပါေဒသတြင္ လုိင္းက်ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈ အဆင္မေျပမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ GSM SIM Card အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ေပါ႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ လက္ရွိထပ္မံတပ္ဆင္ေပးႏုိင္မည့္ လုိင္းအင္အားအေျခအေနအရ အခ်ဳိး က်ခြဲေ၀ၿပီး တပ္ဆင္ေပးရန္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
၃။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏အစီအစဥ္ ျဖင့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခ ၃၀၀က်ပ္ ႀကိဳတင္သြင္းထားေသာ CDMA 800 MHZ (MEC Tel) မုိဘုိင္းဖုန္း (၁၅၀၀၀၀)ႏွင့္ GSM မုိဘုိင္းဖုန္း (၂၀၀၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း(၃၅၀၀၀၀)ကုိ SIM Card တစ္ခုအတြက္ ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
၄။ ျပည္သူမ်ားသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါ၍ဖုန္းကဒ္ဝယ္ယူထားသည့္ ေန႔မွစ၍
(၁၅)ရက္အတြင္း တယ္လီဖုန္း SIM Card တြင္ မူလထည့္သြင္း ေပးထားသည့္တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခ ၃၀၀က်ပ္မကုန္မီ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူသည္ အနည္းဆံုး ၅၀၀၀က်ပ္ တန္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္သံုးစြဲရမည္။ SIM Card ကုိ အျခားသူတစ္ဦးဦးသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေရာင္းခ်ျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ၁၅ရက္အတြင္းအသံုးျပဳျခင္းမရွိပါက အဆုိပါဖုန္းကဒ္သည္ အလုိ အေလ်ာက္လုိင္းပိတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဤတန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကုိ လစဥ္ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ ေျပာဆုိခက်ပ္ ၂၅၀၀ အနည္းဆံုး သံုးစြဲရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါ၍ႏွစ္လျပည့္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္မွ ၅၀၀၀က်ပ္ကုိ အျပည့္မသံုးစြဲပါက အလုိအေလ်ာက္က်ပ္ ၅၀၀၀ျပည့္သည္အထိ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖည့္သြင္း ထားေသာေငြကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၅ရက္အတြက္ ေငြထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိပါက အဆုိပါဖုန္းကဒ္သည္ အလုိအေလ်ာက္လုိင္းပိတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းNo comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕