လွ်ိ၀ွက္ဥယ်ာဥ္

Search This Blog

အဖြဲ႕ဝင္မယ္..Followers

သတင္း


<<<< ၾကိဳဆုိပါတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစ >>>>

Tuesday, 9 July 2013

အေျခခံစာရင္းကိုင္ပညာ-၂'

ေငြေၾကး၊စာရင္းစီမံခန္ ့ခြဲေရး (Files)
·
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရင္းႏွီးေငြ ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္

(Assets,Capital , Liabilities)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္တည္ေဆာက္ရာမွာ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္သည္။ ထိုေငြျဖင့္လုပ္ငန္း တြင္ အသံုးျပဳရန္လိုေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရမည္။

ထိုသို႕၀ယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာ အေဆာက္အဦး ပရိေဘာဂ၊ တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းရန္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေငြ (Cash in Hand)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္မ်ား(Assets)၊ဟုေခၚသည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြရင္းကို ရင္းႏွီးေငြ (Capital) ဟုေခၚသည္။

လုပ္ငန္းသည္ အျခားသူ ထံမွ ေငြေခ်းျခင္း ၊ ပစၥည္းအေၾကြး၀ယ္ျခင္း ျပဳခဲ့ လွ်င္ ၄င္းေငြေခ်းသူ ႏွင့္ကုန္ေၾကြး ေပးသူတို႕ကို လုပ္ငန္း၏ ၿမီရွင္ (Creditor) ဟုေခၚသည္။ လုပ္ငန္းသည္ ထုိ (Creditor)အား ေပးရန္ရွိေသာ အေၾကြးကို မေပးဆပ္ လွ်င္ Creditor မ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္ခံ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ Creditor တို႕ က လုပ္ငန္း၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အေပၚေတာင္းခံႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို လုပ္ငန္း၏ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား (Liabilities) ဟုေခၚသည္။- Assets မွာ Cash, Inventory, Customers Receivable , Equipment, Buildings တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

- Liabilities မွာ Debt, Amount owned to Suppliers, Prepaid Accounts/ Advances from Customers, Tax Owed, Wages Owed to Employees စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။

- Owners' Equity မွာ Investment , Additional Paid-in Capital, Retained Earning ေတြပါ၀င္ပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ား ကို ညီမွ်ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္Assets (A) = Liabilities (L) + Owner' Equity (OE)1.စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္ = လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္(သို႕)ရင္းႏွီးေငြ

2.ရပိုင္ခြင့္ = ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ + ေပးရန္တာ၀န္

No comments:

ေနာက္ဆုံးတင္ျပီသမွ်..ဆက္ဖတ္ရန္...ေအာက္သုိ႕